Mikrohitel

Letölthető dokumentumok:

Üzleti terv nyomtatvány 

Adatvédelem nyomtatvány 

Számlaösszesítő

Elektronikus formában benyújtott hitelkérelmek bírálatának folyamata

Benyújtandó dokumentumok listája

Elektronikus benyújtási lehetőség itt!

 

 

Mikrohitel Program
mikrohitel.jpg

Termékleírás


Az Országos Mikrohitel Program (MHP) általános célja a mikro- és kisvállalkozások létrejöttének és fejlődésének támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványok, és az elektronikus kérelmek benyújtásához szükséges link a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) www.bvk.hu című honlapján található meg.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel.

Az alkalmas vállalkozás

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A BVK időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon működik, vagy a BVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, ha veszélyt jelent a környezetre, illetve ha várhatóan rontja a BVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a Phare Program hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás életképes vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. Ha Ön hitelért folyamodik, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 2 millió €;
 • a vállalkozás életképes üzleti tervvel rendelkezik;
 • a vállalkozás devizabelföldinek minősül, Magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
 • a cég és többségi tulajdonosainak kapcsolt vállalkozása nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végrehajtás hatálya alatt.

Ha Ön hiteligénylést nyújt be, és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A BVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül, az üzleti tervhez csatolni kell MIKROHITEL PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI nevű  file-ban meghatározott dokumentumokat.

 

 

A HITEL KONDÍCIÓI

A hitel célja

A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Kizárólag forgóeszköz finanszírozására is igénybe vehető a Mikrohitel.

A Mikrohitel de minimis (csekély összegű) támogatásnak minősül, így nem használható fel mezőgazdasági tevékenység finanszírozására, valamint szállítási tevékenység esetében tehergépjármű vásárlására.

A hitel összege

A hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

A hitel futamideje

A hitel futamideje 3 millió forint hitelösszegig valamint kizárólag forgóeszköz finanszírozás esetén három évig, 3 - 10 millió forint hitelösszegig maximum 10 évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.

Saját erő

A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.

A hitel felhasználásának határideje

A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a BVK meg nem hosszabbítja. A felhasználás végső határideje nem haladhatja meg a 6 hónapot.

A hitel folyósításának feltételei

A hitel folyósítási feltételei a döntésről szóló értesítésben kerülnek rögzítésre a Hitel Bizottság döntésének megfelelően.

A hitel folyósításának általános feltételei, amelyeken kívül a hitelügylettől függően a Hitel Bizottság egyéb feltételeket is kiköthet:

 • a hitel és biztosítéki szerződések kétoldalú közokiratba foglalása,
 • a hitel biztosítékát képező ingatlanon a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány zálogjogának, és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése a földhivatali nyilvántartásban,
 • a biztosítékként lekötött ingatlan biztosítási kötvényén a zálogjog feltüntetése,
 • a vállalkozás bankszámlájára vonatkozó felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető banktól,
 • társas vállalkozás esetén a vállalkozás tulajdonosainak készfizető kezességvállalása és magán bankszámláira felhatalmazó levél visszaigazolása a számlavezető banktól,
 • lakóingatlan esetében az oda bejelentett személyek részére befogadó nyilatkozat közokiratba foglalása,

A hitel folyósítása

A hitel a folyósítási feltételek maradéktalan teljesítését követően teljes mértékben - későbbi elszámolás kötelezettség mellett - előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el, melyek számlaösszesítőben rendszerezve, az eredeti példányok bemutatása mellett másolati példányokban kerülnek átadásra a BVK -ba. A folyósítás az Országos Mikrohitel Alap számláról történik.

Számlaösszesítő itt letölthető. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.

Türelmi idő

A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 12 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték

A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A BVK által végzett értékelést (adósminősítés és fedezetértékelés) követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg száz százalékát kell fedeznie.

Biztosítás

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a biztosított ingatlant a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelzálogjoga terheli. A Ptk. 5:104 § (1) bekezdése értelmében a jelzálogul lekötött ingatlan értékcsökkenése, vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.

Kamat

A hitel kamata állandó 3,9 % A kamat havonta fizetendő.

Jutalék, költségek, díjazás

A BVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.

 

 

Késedelmi kamat

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6%, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel 100%-ának előfinanszírozásával a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett.

Második és harmadik hitel felvétele

Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek és az előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt. Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik Mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette.

Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló hiteltartozása.