Mikrohitel

Letölthető dokumentumok:

Üzleti terv nyomtatvány 

Adatvédelem nyomtatvány 

Számlaösszesítő

 

 

Mikrohitel Program
mikrohitel.jpg

Termékleírás


A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtással és tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A Program másik célja, hogy a támogatás eredményeként ezek a vállalkozások mihamarább a kereskedelmi bankok ügyfeleivé váljanak.

A PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGRE VALÓ ALKALMASSÁG

Az MHP pénzügyi segítséget igénylő vállalkozó és vállalkozás meg kell, hogy feleljen bizonyos követelményeknek. A pályázati dokumentációhoz szükséges formanyomtatványokat a Helyi Vállalkozói Központok  (HVK) biztosítják.

A hitelkérelem benyújtására jogosult személyek

Ha Ön saját vállalkozásával áll munkaviszonyban, csakúgy mint vezető munkatársai és a cég főbb társtulajdonosai, vagy ha a cége bármilyen korlátlan felelősségű formában működik, a következő feltételeket kell teljesítenie:

 • nem lehet kifizetetlen tartozása, és tiszta kölcsönfelvevői múlttal kell rendelkeznie;
 • rendelkeznie kell az üzletvitelhez szükséges valamennyi készséggel és képesítéssel.

Az alkalmas vállalkozás

A meglévő, vagy tervezett vállalkozás formájától és tevékenységi területétől függetlenül teljesítheti az alkalmasság feltételeit. A Helyi Vállalkozói Központ  időről időre meghatározza azokat a tevékenységi területeket, melyek előnyt élveznek a pénzügyi segítségnyújtás elnyerésében.

Vállalkozása nem alkalmas a pénzügyi segítségnyújtásra, ha az törvénybe ütköző módon történik, vagy a HVK úgy ítéli meg, hogy a tevékenység társadalmi, erkölcsi vagy vallási értékeket sért, ha veszélyt jelent a környezetre, illetve ha várhatóan rontja a HVK, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, vagy a Phare Program hírnevét.

Az alkalmas vállalkozás életképes vagy rendelkezik az életképesség lehetőségével. Ha Ön hitelért folyamodik, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzésre jogosult vállalkozásnak, vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vagy arra jogosult, vagy egyéb vállalkozásra alkalmas jogosítvánnyal rendelkező személynek kell lennie;
 • a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottak száma nem haladhatja meg a kilenc főt;
 • a vállalkozás éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft;
 • a vállalkozásnak életképes üzleti tervvel kell rendelkezni;
 • a vállalkozás, devizabelföldinek minősül, Magyarországi székhellyel, vagy az Európai Gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik;
 • olyan vállalkozás, amely nem elégíti ki a jelen pontban meghatározott alkalmassági kritériumokat, nem birtokolhatja a kérelmező vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak 25%-át, vagy ezt meghaladó részét;
 • a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, nincs sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása;
 • a vállalkozásnak más bank felé nem lehet lejárt hiteltartozása;
 • a cég nem áll sem csőd, sem felszámolás, sem végelszámolás hatálya alatt.

 

Ha Ön hiteligénylést nyújt be, és/vagy most indítja be vállalkozását, a hitel teljes futamidejére vonatkozó üzleti és pénzforgalmi tervet kell benyújtania. A HVK ehhez formanyomtatványokat biztosít, melyeket a hiteligénylő tölt ki. Ezen felül, az üzleti tervhez csatolni kell legalább a következő iratok másolatát az ügyfél által aláírt tartalomjegyzékkel együtt:

 • Vállalkozói Engedély, Társasági Szerződés, Cégbejegyzés (ha még nincs, akkor a Cégbejegyzési Kérelem);
 • a beruházási tervet alátámasztó iratok (szándéknyilatkozat, árajánlat, adás-vételi szerződés);
 • tulajdoni lapok, bérleti szerződések;
 • NAV igazolás, helyi adó igazolás;
 • értékesítési lehetőségek (szándéknyilatkozat, szerződés, előzetes megállapodás);
 • zálogtárgy iratai (pl.: tulajdoni lap hivatalos másolata, értékbecslés, adó- és értékbizonyítvány, stb.);
 • működési engedély az illetékes hatóságtól;
 • az előző évi adóbevallás és mérleg;
 • banki információ (a számlavezető banktól, vagy bármelyik korábbi számlavezető banktól).

 

A HITEL KONDÍCIÓI

A hitel célja

A hitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Kizárólag forgóeszköz finanszírozására is igénybe vehető a Mikrohitel.

A hitel összege

A hitel összege nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

A hitel futamideje

A hitel futamideje 3 millió forint hitelösszegig valamint kizárólag forgóeszköz finanszírozás esetén három évig, 3 - 10 millió forint hitelösszegig maximum 10 évig terjedhet, az üzleti terv pénzforgalmi előrejelzésében kimutatott visszafizetési képesség függvényében.

Saját erő

A hiteligénylő által biztosított saját forrás mértéke 0%.

A hitel felhasználásának határideje

A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. Ellenkező esetben a hitel megszűnik, hacsak az időtartamot a HVK meg nem hosszabbítja.

A hitel folyósítása

A hitel 100%-a a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett előfinanszírozható. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megvalósításának igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el, melyek számlaösszesítőben rendszerezve, a másolatokkal együtt az eredeti példányok bemutatása mellett, aláírva átadásra kerülnek a HVK -ban.

Számlaösszesítő itt letölthető. Az Üzleti Tervben vállalt beruházás, illetve fejlesztés megkezdésének igazolására a hiteligénylés beadásának dátumát követően keletkezett számlák és egyéb bizonylatok fogadhatók el.

Türelmi idő

A törlesztés megkezdése előtti türelmi idő nem lehet több, mint 12 hónap. A kamattörlesztésre nem adható türelmi idő.

Biztosíték

A hitel biztosíték ellenében kerül folyósításra. A HVK által végzett értékelést követően a biztosítéknak legalább a hitelösszeg száz százalék át kell fedeznie.

Biztosítás

A vállalkozó biztosítást köt a hitelből vásárolt, valamint az egyéb biztosítékként szolgáló eszközökre. A szerződés megkötéséhez a HVK segítséget nyújthat. A biztosítási szerződésnek utalnia kell arra, hogy a bíztosított ingatlant a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelzálogjoga terheli. A Ptk. 5:104 § (1) bekezdése értelmében a jelzálogul lekötött ingatlan értékcsökkenése, vagy elpusztulása esetén járó biztosítási összeg, kártérítés, vagy más érték, illetve az ezekre vonatkozó követelés a zálogtárgy helyébe lép, vagy a zálogfedezet kiegészítésére szolgál.

Kamat

A hitel kamata állandó 3,9 % A kamat havonta fizetendő.

Jutalék, költségek, díjazás

A HVK semmiféle további jutalékot, adminisztrációs költséget, díjazást nem számít fel.

 

Késedelmi kamat

Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatot kell alkalmazni, amelynek mértéke a lejárt tőkére az ügyleti kamaton felül évi 6%, és a meg nem fizetett kamatra szintén évi 6%.

Folyósítási feltételek

A hitel folyósítása előtt a vállalkozónak be kell nyújtania a biztosítékhoz kapcsolódó valamennyi iratot. A folyósítás az ügyfél által megadott bankszámlára történik a hitel 100%-ának előfinanszírozásával a későbbi elszámolás kötelezettsége mellett. A folyósítás az Országos Mikrohitel Alap számláról történik.

Második és harmadik hitel felvétele

Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat hitelt az MHP keretében. A második és harmadik hitel csak akkor hagyható jóvá, ha a vállalkozás továbbra is megfelel a pályázati feltételeknek és az előző hitel első folyósítása óta legalább tizenkét hónap eltelt. Az első folyósítástól számított 12 hónapon belül is felvehető második és harmadik Mikrohitel, ha a vállalkozás korábbi tartozását maradéktalanul megfizette.

Az első hitel folyósítását követő 12 hónap után folyósított második vagy harmadik hitel esetében a fennálló tőketartozás és az újonnan jóváhagyott hitel együttes összege nem haladhatja meg az 10 millió forintot.

Ugyanannak a pályázónak nem lehet 2-nél több fennálló hiteltartozása.

Ugyanazon vállalkozás egy Mikrohitele tekintetében nem részesülhet egy időben az Országos Mikrohitel Program (OMHP) illetve a Regionális Mikrohitel Program (RMHP) keretében nyújtott támogatásban.